Danh mục
Một số trường ở Đài Loan

1. Chinese Culture University

2. Kainan University

3. Ming Chuan University   

4. National Chengchi University

5. National Taiwan Normal University 

6. National Taiwan University  

7. Tamkang University

8. Chung Yuan Christian University

9. National Center University 

10. National Chiao Tung University

http://www.pccu.edu.tw/intl/page/english/english.htm

http://www.knu.edu.tw/Eng/index.asp

http://www1.mcu.edu.tw/Apps/SB/SB_Site.aspx?PageID=10

http://www.nccu.edu.tw/english/

http://www.ntnu.edu.tw/ntnu-eng.html

http://www.ntu.edu.tw/engv4/

http://english.tku.edu.tw/

http://eng.cycu.edu.tw/

http://www.ncu.edu.tw/?hl=en

http://www.nctu.edu.tw/english/